Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Dochodzenie rekompensaty za opóźnienie w płatnościach.
Co powinieneś wiedzieć?

Zmiany w rekompensatach za opóźnienie w płatnościach stały się obecnie korzystne dla
wierzycieli. Od początku roku bowiem wysokość rekompensaty zależy od wartości
odzyskiwanej należności i może wynieść nawet 100 Euro. Jak to wygląda w praktyce?
Odpowiadamy w artykule.

 

Rekompensata za opóźnienie. Co to w ogóle znaczy?


Niemal każdemu wierzycielowi przysługuje prawo domagania się od dłużnika rekompensaty
za opóźnienie w płatnościach. Warunki w tym zakresie są takie, że po pierwsze, wierzyciel
musi spełnić swoje świadczenie, czyli np. wykonać usługę na rzecz dłużnika. Po drugie,
wierzyciel nie otrzymuje zapłaty w terminie wynikającym np. z faktury VAT lub innego
dokumentu. Innymi słowy, rekompensata za opóźnienie w płatnościach to pewnego rodzaju
„kara” dla dłużnika i jednocześnie „nagroda” dla wierzyciela.

 

W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi bez
wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Przysługują one za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty,
jeśli, po pierwsze, wierzyciel spełnił swoje świadczenie. Po drugie, wierzyciel nie otrzymał
zapłaty w terminie określonym w umowie.

 

Możliwość żądania przez przedsiębiorcę rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta
reguluje artykuł 10 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.

 

Rekompensata za opóźnienia w płatnościach. Ile wynosi?

 

Na mocy wymienionego wcześniej przepisu dłużnik ma obowiązek pokryć koszty
odzyskiwania należności przez wierzyciela. Do końca roku 2019, wierzyciel mógł żądać
jedynie kwoty 40 EURO. Była to stała kwota i nie zmieniała się ona ze względu na wysokość
zaległości.

 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, wprowadzono nowe przepisy, na których mocy wysokość
rekompensaty zależy teraz od kwoty świadczenia.

 

W praktyce wygląda to w następujący sposób:
- 40 euro - jeżeli wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
- 70 euro - jeżeli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 5000 złotych, ale jest
niższa niż 50 000 złotych;
- 100 euro - jeżeli wartość świadczenia pieniężnego wynosi równo 50 000 złotych lub
jest wyższa niż 50 000 zł.

 

Kolejną zmianą jest zmiana samej nazwy ustawy. Obecnie brzmi ona: Ustawa o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych [Dz. U. 2013 poz.

403] (potocznie nazywaną ustawą antyzatorową). Poprzednio była to: Ustawa o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych.


Jak natomiast rozwiązuje się problem przewalutowania kwoty? Kwotę ustala się, biorąc pod
uwagę średni kurs EURO, który ogłosi Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego
miesiąca poprzedzającego ten, w którym wierzytelność została ustalona.

 

Kogo dotyczy ustawa z 1 stycznia 2020 roku?

 

Regulacje mają swoje zastosowanie jedynie w transakcjach handlowych. Transakcja
handlowa, tłumacząc za powszechnie przyjętą definicją: to umowa, której przedmiotem jest
odpłatna dostawa towaru lub świadczenie usług. Strony zawierają taką umowę w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą. Regulacji nie stosuje się zatem do umów
zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

 

dochodzenie rekompensaty
20 sierpnia 2020