Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Nieruchomości

 

Jeśli w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciłeś całość lub część nieruchomości,

obniżyła się jej wartość, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie. 
Skutecznie pomagamy też uniknąć lub obniżyć opłatę adiacencką lub rentę planistyczną.

Odszkodowania w związku z wywłaszczeniem nieruchomości


 

Bardzo często zdarza się, że gmina wprowadzając na swoim terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) przewiduje w nim, iż pewne tereny lub ich część przeznaczona zostanie na cele publiczne (drogi, place, parki, szkoły itp.).

 

W rzeczywistości plan taki przeznacza tereny należące do osób fizycznych, czy też osób prawnych i de facto powoduje, że zostają one z nich wywłaszczone, aczkolwiek jedynie teoretycznie. Właściciel takiej nieruchomości dowiaduje się o tym fakcie w sytuacji np. chęci zabudowania nieruchomości, kiedy to odkrywa, iż przykładowo jego działka o powierzchni 1000m2 przeznaczona została w części (np. 200m2) pod teren publiczny – np. pod poszerzenie drogi. W konsekwencji inwestycja, jaką chciałby zrealizować zostaje ograniczona do 800m2, gdyż teren przeznaczony pod cel publiczny traktowany jest tak jakby nie należał do niego.

 

Przeważnie zdarza się, że „ktoś” zapomniał za takie wywłaszczenie nieruchomości wypłacić odszkodowanie. Zgodnie z przepisami prawa za tak przejętą część nieruchomości właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Roszczenie takie może być dochodzone w okresie do 10 lat od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie (w drodze tzw. procedury cywilnej) lub bez ograniczenia w czasie, w wyniku zastosowania przepisów dot. wywłaszczenia (przy zastosowaniu procedury administracyjnej).  

 

Wymiar odszkodowania jest ustalane wg specjalnej procedury, która może zakończyć się na etapie uzgodnień pomiędzy stronami. Warto sprawdzić także, czy wcześniej zostało wykupione ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

 

Nasza oferta obejmuje przeprowadzenie całej procedury kompleksowo, a w szczególności:

 

 • Badanie nieruchomości pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania za przeznaczenie jej części pod cele publiczne.

 • Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego lub dochodzenie odszkodowania na gruncie procedury administracyjnej procedury wywłaszczenia.

Imię i Nazwisko:
Telefon:
TWÓJ E-MAIL:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zgłoś się do nas. Pomożemy!

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania zapytania w celu skorzystania z usług Administratora SOLIDUM Kaczmarek Sp. J., z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Alfreda Wiłkomirskiego 5 lok. 30, 58-506 Jelenia Góra. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej usług świadczenia pomocy prawnej, prowadzenia korespondencji e-mailowej lub telefonicznej oraz w celach z niej wynikających.  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail solidum@adres.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną SOLIDUM Kaczmarek Sp. J., ul. Alfreda Wiłkomirskiego 5 lok. 30, 58-506 Jelenia Góra.  Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce Przetwarzania Danych.

Odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości


 

W przypadku wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektóre nieruchomości mogą stracić na wartości. W takiej sytuacji mamy do czynienia z następującymi rodzajami roszczeń:

 1. Roszczenie o odszkodowanie za poniesienie rzeczywistej szkody - obniżenie wartości nieruchomości. 

 2. Roszczenie o odszkodowanie w przypadku zbycia nieruchomości po wejściu w życie m.p.z.p. z uwagi na uzyskanie niższej ceny aniżeli ceny jaką uzyskalibyśmy, gdyby sprzedaż nastąpiła przed wejściem w życie m.p.z.p.

 

Ad. 1

Z tego rodzaju roszczeniem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy na skutek wejścia w życie m.p.z.p. korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone tj. w sytuacji, gdy:

 • nowy m.p.z.p. wprowadza gorsze wskaźniki niż dotychczas obowiązujący plan lub te, które określone zostały w decyzji o warunkach zabudowy (jeśli nie obowiązywał wcześniej m.p.z.p.) np. wysokość zabudowy, ilość kondygnacji,
  % powierzchni biologicznie czynnej itp.,

 • nowy m.p.z.p. wprowadza zapisy, które są dla właściciela niekorzystne np. wprowadza na nieruchomości objętej warunkami zabudowy zakaz zabudowy lub przeznacza tereny pod grunty rolne,

 • nowy m.p.z.p. ogranicza nieruchomość w inny sposób np. przewiduje, że przez nieruchomość przebiegać będzie sieć (gazowa, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna itp.).

 

W takim wypadku właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) nieruchomości przysługuje roszczenie o odszkodowanie za obniżenie wartości jego nieruchomości. Roszczenie takie może być dochodzone w okresie 10 lat od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie.
 

Ad. 2

Z tego rodzaju roszczeniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości, po wejściu w życie m.p.z.p., dokonał sprzedaży nieruchomości (lub jej części). 

W takiej sytuacji, jeśli zapisy m.p.z.p. spowodowały, że cena uzyskana za nieruchomość była niższa od tej, którą właściciel uzyskałby przed wejściem w życie m.p.z.p., właścicielowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie od gminy, które równe jest obniżeniu wartości nieruchomości.

Powody obniżenia wartości mogą być różne tj.:

 • nowy m.p.z.p. wprowadza gorsze wskaźniki niż dotychczas obowiązujący m.p.z.p. lub te, które określone zostały w decyzji o warunkach zabudowy (jeśli nie obowiązywał wcześniej m.p.z.p.) np. wysokość zabudowy, ilość kondygnacji,
  % powierzchni biologicznie czynnej itp.,

 • nowy m.p.z.p. wprowadza zapisy, które są dla właściciela niekorzystne np. wprowadza na nieruchomości objętej warunkami zabudowy zakaz zabudowy lub przeznacza tereny pod grunty rolne,

 • nowy m.p.z.p. ogranicza nieruchomość w inny sposób np. przewiduje, że przez nieruchomość przebiegać będzie sieć (gazowa, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna itp.).

 

Warunkiem wystąpienia z takim roszczeniem jest brak uzyskania odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości od właściwej jednostki samorządu terytorialnego przed dokonaniem sprzedaży. Dodatkowo z tego rodzajem roszczenia można wystąpić do gminy w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Nasza oferta obejmuje przeprowadzenie całej procedury kompleksowo, a w szczególności:

 

 • Badanie nieruchomości pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania.

 • Wszczęcie procedury odszkodowawczej i jej przeprowadzenie na drodze postępowania sądowego.

 

Opłata adiacencka


Zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką. 

Wysokość tej opłaty uzależniona jest od stawki, jaką dana gmina przyjęła w uchwale z tym zastrzeżeniem, że nie może ona być wyższa niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Różnicę natomiast ustala się poprzez:

 

 • określenie wartości nieruchomości w stanie, w jakim była przed podziałem;

 • określenie wartości nieruchomości w stanie zaistniałym po podziale.

 

Wyceny takiej dokonuje się w drodze sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego.

Opłata taka może zostać naliczona teoretycznie w nieograniczonym czasie. Do niedawna organ miał obowiązek wydania decyzji ostatecznej w terminie 3 lat od dnia, w którym ostateczna stała się decyzja zatwierdzająca projekt podziału. Aktualnie, na skutek niedawnej nowelizacji przepisu art. 98a ust. 1 zd. 3 (w roku 2017), wystarczającym jest, aby organ wszczął postępowanie w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna. Zmiana ta powoduje, iż opłata adiacencka może zostać naliczona w dowolnym okresie, gdyż od wszczęcia postepowania do wydania decyzji może upłynąć wiele lat.

 

Nasza oferta obejmuje:

 

 • Przeprowadzenie podziału w taki sposób, aby uniknąć możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej lub zminimalizować jej wysokość.

 • Aktywne uczestnictwo w postępowaniu w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej (w sytuacji jego wszczęcia).

 • Aktywny udział przy działaniach organu dot. zwłaszcza wyceny nieruchomości, która określić ma wysokość opłaty adiacenckiej.

 

Renta planistyczna


Powyższe pojęcie dotyczy sytuacji, gdy w terminie 5 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciel nieruchomości dokonuje jej sprzedaży.

W takiej sytuacji gmina co do zasady bada czy zapisy m.p.z.p. nie spowodowały, że nieruchomość na skutek uchwalenia planu nie zyskała na wartości co spowodowało, iż właściciel nieruchomości przy sprzedaży uzyskał cenę wyższą od ceny jaką uzyskałby, gdyby m.p.z.p. nie wszedł w życie.

Najczęściej z taką sytuacja mamy do czynienia w sytuacji, gdy:

 • przed wejściem w życie m.p.z.p. tereny były gruntami rolnymi, a nowy m.p.z.p. przeznaczył je pod tereny np. mieszkaniowe, usługowe;

 • przed wejściem w życie m.p.z.p. obowiązywał wcześniejszy m.p.z.p., którego zapisy były mniej korzystne od tych zamieszczonych w nowym m.p.z.p. (np. wysokość zabudowy jest wyższa, % powierzchni biologicznie czynnej jest niższy, wskaźnik intensywności zabudowy jest wyższy itp.);

 • przed wejściem w życie m.p.z.p. dla nieruchomości wydano np. decyzję o warunkach zabudowy, której zapisy są mniej korzystne od tych wprowadzonych w nowym m.p.z.p. (np. wysokość zabudowy jest wyższa, % powierzchni biologicznie czynnej jest niższy, wskaźnik intensywności zabudowy jest wyższy itp.);

 

Podkreślić należy, że „inwencja” gmin jest bardzo szeroka w zakresie analizy zasadności naliczenia renty planistycznej i jeśli tylko istnieją podstawy do jej naliczenia – wszczynane jest postępowanie. 

 

Nasza oferta obejmuje:

 

 • Bezpłatną analizę sprawy pod kątem możliwych do dochodzenia roszczeń i propozycję możliwych rozwiązań.

 • Kompleksową pomoc w przypadku postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej, a w szczególności:
  -inicjacja postępowania zmierzającego do przymuszenia gminy do świadczenia wykupu części lub całości nieruchomości,
  - inicjacja postępowania zmierzającego do uzyskania od gminy odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości,
  - wystąpienie na drogę postępowania sądowego w sytuacji odmowy spełnienia roszczenia przez gminę, 
  - w  postępowaniu sprawdzającym naliczenie renty planistycznej dążenie do obniżenia jej wysokości.

 

Nasz zespół


Nasz zespół składa się z adwokatów, radców prawnych, geodetów i rzeczoznawców majątkowych, którzy zapewniają profesjonalizm i skuteczność. Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. roszczenie o wykup, o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości), a także w walce z rentą planistyczną.

 

Wynagrodzenie


 Gwarantujemy, że nie zapłacą Państwo ani złotówki do momentu pozytywnego rozwiązania sprawy.

Wynagrodzenie SOLIDUM jest ustalane indywidualnie i uzależnione jest od szeregu czynników – jesteśmy w tym zakresie bardzo elastyczni. Dopuszczamy możliwość ustalenia wynagrodzenia na zasadzie % liczonego od uzyskanego odszkodowania w sytuacji, gdy wszelkie koszty postępowań leżą po naszej stronie. W takiej sytuacji jego rozliczenie następuje oczywiście po pozytywnym zakończeniu sprawy i uzyskaniu przez klienta środków od gminy.