Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Dochodzenie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Otrzymanie kredytu w banku nie zawsze jest prostą kwestia. Zanim bank zdecyduje się udzielić kredytu, wymaga od klienta udziału w finansowanej inwestycji. Udział ten znany jest pod nazwą wkładu własnego. W sytuacjach kiedy klient nie dysponował środkami o odpowiedniej wysokości (wymagany wkład własny wynosi zwykle 20%), bank czasami proponował tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, które miało umożliwić uzyskanie kredytu tym klientom, którzy nie posiadali wystarczających oszczędności.

 

Co to jest UNWW?

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (w skrócie UNWW) jest dla banku rodzajem zabezpieczenia spłaty kredytu. Forma ta była często wykorzystywana przy kredytach frankowych. Ubezpieczenie jest powiązane z umową kredytową i polega na tym, że ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za część długu klienta stanowiącą równowartość wymaganego wkładu własnego. A zatem w przypadku gdyby klient przestał spłatać swoje zobowiązanie, ubezpieczyciel spłaca za klienta zaległe składki w wysokości wkładu własnego. Kiedy przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu okazuje się, że w umowie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego bank jest jednocześnie ubezpieczającym, a także ubezpieczonym. Zgodnie z umową, kredytobiorca pokrywa jedynie koszty ubezpieczenia, nie jest natomiast stroną umowy ani uposażonym. Co więcej, zapisy zawarte w ubezpieczeniu często były z góry narzucane przez bank i nie stanowiły przedmiotu negocjacji.

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – klauzule niedozwolone

 

Wielu kredytobiorców podpisując umowę nie zdawało sobie sprawy z tego, że postanowienia zawarte w ubezpieczeniu są abuzywne, a więc niedozwolone. Przede wszystkim zapisy te zazwyczaj są niejednoznaczne i mogą wprowadzać konsumenta w błąd. Mało tego, kredytobiorca nie otrzymuje informacji, na jakich zasadach obliczana jest składka ubezpieczenia. Przy pobieraniu składki, bank przelicza jej wysokość na podstawie własnego kursu CHF. Banki nie wyjaśniają również, kto jest ubezpieczonym, a kto ubezpieczającym. Kredytobiorca nie ma też możliwości wyboru ubezpieczyciela oraz negocjowania warunków ubezpieczenia. Należy również zwrócić uwagę na to, że konstrukcja opłaty za UNWW niekonieczne jest zgodna z wymaganym przez bank wkładem własnym oraz z ryzykiem, jakie ponosi bank. Wszystkie te zapisy mogą świadczyć o abuzywnym charakterze umowy.

Według aktualnego orzecznictwa, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego które ma chronić wyłącznie interesy banku jest niezgodne z prawem i takie postanowienia mogą zostać podważone na podstawie przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych. Abuzywne klauzule pojawiały się w przypadku wielu banków. Na ich podstawie kredytobiorcy byli zobowiązani do opłacania bezpodstawnie nałożonych składek.

 

W jakich sytuacjach można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

 

Warto wiedzieć, że w przypadku stwierdzenia niedozwolonych klauzul w ubezpieczeniu, kredytobiorca może żądać zwrotu składek, które zostały nienależnie pobrane przez bank. Dochodzenie zwrotu ubezpieczenia często powiązanie jest z dochodzeniem roszczeń związanych z kredytami frankowymi. To właśnie w przypadku kredytów w CHF często okazywało się, że prócz niedozwolonych zapisów dotyczących nienależnie pobranych składek, umowa zawierała także abuzywne klauzule związane z UNWW. Taka sytuacja może jednak równie dobrze dotyczyć kredytów złotówkowych.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku dochodzenia zwrotu składek z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, każda uiszczona składka ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od jej zapłaty. W związku z tym nawet pomimo abuzywnego charakteru umowy kredytowej z ubezpieczeniem, odzyskanie wszystkich środków nie w każdym przypadku jest możliwe. Terminy wpłat składek można uzyskać od banku, który na żądanie klienta może wydać zaświadczenie potwierdzające datę oraz wysokość składek naliczonych w ramach ubezpieczenia.

 

Czy dochodzenie zwrotu składek z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest skuteczne?

 

Przy ubieganiu się o roszczenia z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, sądy w wielu przypadkach wydają wyroki korzystne dla kredytobiorcy z racji tego, że potwierdzenie abuzywnych zapisów w tej sytuacji często stanowi tylko formalność. Bardziej skomplikowaną kwestią jest przygotowanie odpowiednio sporządzonych dokumentów oraz wyliczenie kwoty będącej przedmiotem roszczenia. Z tymi zagadnieniami najlepiej udać się do kancelarii prawnej, która posiada już doświadczenie w podobnych sprawach. Warto podkreślić, że również w przypadku spraw dotyczących odfrankowienia lub unieważnienia kredytu udzielonego we frankach, możliwe jest ubieganie się o zwrot składek pobranych w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

 

Kancelaria Solidum może pochwalić się sporym doświadczeniem w zakresie odzyskiwania nienależnie pobranych składek z tytułu umowy o kredyt frankowy, jak również złotówkowy. Przeprowadzamy dokładną analizę indywidualnej sytuacji każdego klienta i przygotowujemy wyliczenie wysokości możliwych do odzyskania kwot. Zapraszamy do kontaktu!

 

 

unieważnienie umowy kredytowej przez przedsiębiorcę
29 kwietnia 2021