Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Obniżenie wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie m.p.z.p. W jakich sytuacjach należy się odszkodowanie?

Często mówi się, że nieruchomości stanowią najlepszą inwestycję, która z biegiem lat może tylko zyskać na wartości. Czy tak jest zawsze? Jak się okazuje, niekoniecznie. W niektórych przypadkach zamiast zwiększyć swoją cenę, nieruchomość traci na atrakcyjności np. ze względu na wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wprowadza niekorzystne zapisy. Warto wiedzieć, że w takich sytuacjach właściciel może rościć o odszkodowanie. Sprawdzamy, kiedy właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości.

  • Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co jeśli zapisy są niekorzystne dla właściciela nieruchomości?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawny, który zawiera istotne informacje na temat przeznaczenia terenu, a także określa sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy. To on stanowi podstawę dla inwestorów, którzy planują wybudować się na danym obszarze – zabudowa realizowana na terenie objętym m.p.z.p. musi być zgodna z jego wytycznymi, w przeciwnym razie inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę. Nie oznacza to, że budowa nie może być realizowana na obszarze, gdzie nie został jeszcze ustalony m.p.z.p. W takim przypadku inwestor musi wystąpić do urzędu miasta lub gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

A co zrobić w sytuacji, kiedy budowa została już zakończona zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy, po czym został wprowadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zawiera niekorzystne zapisy dla właściciela nieruchomości? Chodzi tu np. o sytuacje, kiedy nowy plan wprowadza gorsze warunki, takie jak mniejszą wysokość zabudowy, bądź przewiduje, że przez teren nieruchomości przebiegać będzie np. sieć energetyczna lub gazowa. W takich przypadkach wartość nieruchomości może ulec obniżeniu, co jest rzeczywistą szkodą dla właściciela.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że wprowadzenie nowego m.p.z.p w sposób ograniczający lub uniemożliwiający korzystanie z nieruchomości bądź jej części względem dotychczasowego użytkowania lub dotychczasowego przeznaczenia uprawnia właściciela tej nieruchomości do ubiegania się o odszkodowanie. Kiedy można rościć o odszkodowanie? Poniżej przedstawiamy możliwe okoliczności, które uprawniają do tego rodzaju roszczenia:

  • zgodnie z nowym m.p.z.p., na terenie nieruchomości obowiązują mniej korzystne wskaźniki w stosunku do tych, które obowiązywały w dotychczasowym planie lub zostały określone w decyzji o warunkach zabudowy. Może tu chodzić np. o wysokość zabudowy, ilość kondygnacji lub procent powierzchni biologicznie czynnej.

  • zgodnie z nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w życie wchodzą zapisy, które z punktu widzenia właściciela nieruchomości są niekorzystne. Dotyczy to np. zapisu, który wprowadza na nieruchomości (z wydaną przedtem decyzją o warunkach zabudowy) zakaz zabudowy, bądź przeznacza jej teren na grunty rolne.

  • nowy m.p.z.p. przewiduje, że przez nieruchomość będzie przebiegać sieć, np. energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna itp.

  • inne sytuacje, w których korzystanie z nieruchomości zostaje ograniczone.

  • Co zrobić, jeśli nowy m.p.z.p. jest niekorzystny dla właściciela nieruchomości?

Właściciel działki lub domu, który dowiaduje się o niekorzystnych zapisach w nowo wprowadzonym m.p.z.p., z pewnością nie przyjmie tej wiadomości pozytywnie. Nic dziwnego, skoro przy zakupie określonego terenu, nie było mowy o takich warunkach. Na szczęście również w takich sytuacjach, prawo stoi po stronie inwestora. Właściciel – użytkownik wieczysty – nieruchomości ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości posiadanej przez niego nieruchomości. Tego rodzaju roszczenie może być dochodzone w terminie 10 lat (w przypadku planów uchwalonych przed 9.07.2018r.) lub 6 lat (w przypadku planów uchwalonych po 9.07.2018) , przy czym termin należy liczyć od dnia, w którym wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Warto wiedzieć, że dochodzenie roszczenia jest możliwe również w sytuacji, kiedy właściciel sprzedał nieruchomość bądź jej część po wejściu w życie m.p.z.p. W przypadku gdy cena sprzedaży nieruchomości była niższa od ceny, jaką uzyskałby właściciel zanim m.p.z.p wszedł w życie, właściciel ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od gminy w wysokości równej obniżeniu wartości nieruchomości. Przysługuje ono pod warunkiem, że właściciel nie otrzymał odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości od odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego przed sprzedażą. W takiej sytuacji z roszczeniem można wystąpić do gminy w terminie 5 lat od wprowadzenia m.p.z.p.

Uważasz, że przysługuje Tobie odszkodowanie z powodu wprowadzenia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Z nami sprawdzisz, czy w Twojej sytuacji możliwe jest uzyskanie odszkodowania od gminy. Kompleksowo przeprowadzamy całą procedurę odszkodowawczą. W naszym zespole pracują nie tylko adwokaci i radcy prawni, ale również geodeci oraz rzeczoznawcy majątkowi. Możesz liczyć na fachowe wsparcie na każdym kroku!

 

 

26 lipca 2021