Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Przesunięcie posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych na 11 maja

 

Dzień 13 kwietnia miał być ważną datą dla osób związanych kredytem frankowym. Miało się wówczas odbyć posiedzenie Izby Cywilnej SN w sprawie rozstrzygnięcia spornych zagadnień prawnych dotyczących frankowiczów. Data ta została jednak przesunięta na dzień 11 maja. Jednym z powodów przesunięcia dotychczasowego terminu była pandemia, a także fakt, że na 29 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości zapowiedział wydanie orzeczenia w sprawie C-19/20.

Kluczowe decyzje dla frankowiczów 11 maja

Dla osób mających kredyt we frankach, ostatnie miesiące obfitują w wydarzenia które mają przynieść ogromne zmiany w sytuacji frankowiczów oraz ułatwić prowadzenie spraw sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń/unieważnieniem nieuczciwych umów kredytowych. Ostatnie lata pokazały, że brak jednolitego orzecznictwa w kwestiach związanych z umowami o kredyt we frankach jest problemem na ogromną skalę. Różnorodne stanowiska sądów stały się przyczyną konieczności rozstrzygnięcia spornych zagadnień prawnych.

Najważniejsze ważne dla frankowiczów terminy to 29 kwietnia oraz 11 maja. Pierwsza data wiąże się z wydaniem wyroku TSUE będącym odpowiedzią na pytanie prejudycjalne Sądu Okręgowego w Gdańsku. Sprawa ta dotyczy kredytów frankowych oraz sposobu rozliczenia banku z klientem w sytuacji unieważnienia umowy. Pomimo tego że zagadnienia prawne które przedstawił I prezes SN do rozstrzygnięcia przez Izbę Cywilną związane są z interpretacją prawa krajowego i do ich dokonywania uprawnione są sądy krajowe, wyrok TSUE może otworzyć drogę do jednolitej interpretacji niektórych zagadnień poruszonych we wniosku I prezesa SN. Z tego względu przesunięcie terminu posiedzenia Izby Cywilnej jest w pełni zasadne i zrozumiałe.

Kolejnym czynnikiem który miał wpływ na decyzję o zmianie terminu jest obecna sytuacja pandemiczna. Z racji obecnych ograniczeń lokalowych oraz ze względu na fakt, że w posiedzeniu ma uczestniczyć pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego – 28 osób które muszą być obecne na sali rozpraw – nie było możliwe przeprowadzenie posiedzenia we wcześniej ustalonym terminie 13 kwietnia z zachowaniem odpowiednio bezpiecznych warunków. Na decyzję o zmianie daty wpłynęły zatem dwa istotne czynniki – zbliżający się wyrok TSUE oraz istotne względy bezpieczeństwa.

Sąd Najwyższy podkreśla, że rozstrzygnięcie zagadnień prawnych poruszonych we wniosku pierwszego prezesa SN Małgorzaty Manowskiej jest sprawą pilną i niezwykle istotną dla osób związanych kredytem frankowym, jednakże nie można przy tym pomijać troski o zdrowie i życie. Jednoczesne zgromadzenie się 28 osób na sali rozpraw stoi w opozycji do dbania o bezpieczeństwo oraz zdrowie. Biorąc pod uwagę tą kwestię, jak również zbliżającą się datę orzeczenia TSUE, przesunięcie terminu posiedzenia jest uzasadnione.

Jakie zmiany może przynieść uchwała SN?

Skierowane do Izby Cywilnej SN w styczniu przez prezes Małgorzatę Manowską pytania mają na celu rozstrzygnięcie kontrowersyjnych i wywołujących spory pomiędzy frankowiczami a bankami zagadnień. Wydanie uchwały ma usprawnić i ujednolicić orzecznictwo sądowe w sprawach kredytów frankowych. Najważniejsze kwestie które mają zostać poruszone na posiedzeniu to:

  • ustalenie sposobu określenia kursu waluty obcej w przypadku uznania, że postanowienia umowy kredytu indeksowanego/denominowanego dotyczące sposobu określania kursu obcej waluty są abuzywne i nie wiążące dla konsumenta

  • wpływ abuzywnych klauzul kursowych w umowie kredytowej na obowiązywanie pozostałej części umowy

  • sposób rozliczenia wzajemnych roszczeń pomiędzy bankiem a kredytobiorcą – teoria dwóch kondykcji lub teoria salda

  • termin, od którego należy liczyć początek terminu przedawnienia roszczeń banku

  • roszczenie o zwrot wartości wynagrodzenia za korzystanie z kapitału dla banku.

 

Oczekiwanie na wydanie jednolitego orzecznictwa i rozstrzygnięcie niejasnych kwestii tworzy napiętą sytuację nie tylko wśród frankowiczów, którzy czekają na pozytywne rozwiązanie spraw kredytowych. Pierwotnie posiedzenie Izby Cywilnej SN miało się odbyć już 25 marca, jednakże wówczas zostało ono przesunięte z powodu pobytu prezes Małgorzaty Manowskiej w szpitalu. Kolejną wyznaczoną datą był 13 kwietnia, jednak również wtedy posiedzenie nie odbyło się w wyniku decyzji o zmianie terminu na 11 maja.

Planowane posiedzenie jest wyjątkowo istotne nie tylko ze względu na niepewną sytuację tysięcy konsumentów, którzy związani są umową o kredyt we frankach. W oczekiwaniu na orzeczenie Izby Cywilnej SN, wiele sądów zawiesiło prowadzone przez siebie sprawy. Oznacza to przedłużenie oczekiwania frankowiczów, którzy złożyli już pozew sądowy, a od jego wyroku zależy ich sytuacja finansowa. Obecnie w toku jest kilkanaście tysięcy spraw o kredyt frankowy w całej Polsce, spośród których znaczna część została odroczona. Część frankowiczów czeka ze złożeniem pozwu do momentu pojawienia się uchwały, ponieważ od niej może zależeć konstrukcja składanego do sądu dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 kwietnia 2021