Strona główna | Kontakt

Strona zrealizowana we współpracy ze Spectrum Marketing © 2019

SOLIDUM Kaczmarek Sp. J.

WARSZAWA * BEŁCHATÓW * J. GÓRA

Skutki przeznaczenia nieruchomości w MPZP pod drogę publiczną, a możliwość dochodzenia odszkodowania za obniżenie wartości lub wykupu nieruchomości

Czy zakupiona przez Ciebie nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona pod drogę publiczną? Gmina obniżyła wartość nieruchomości lub ją wywłaszczyła? Powinieneś wiedzieć, że istnieje szansa na odszkodowanie i powinieneś domagać się swoich praw!

 

Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania i jej konsekwencje dla właścicieli nieruchomości 

 

Zarówno uchwalenie, jak i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może nieść negatywne skutki dla właścicieli działek, które są objęte planem miejscowym. Warto jednak wiedzieć, że skutki mogą dotknąć też inne osoby i mowa tutaj o tych działkach, które sąsiadują z terenami objętymi planem. 

O jakich negatywnych konsekwencjach mowa? Przede wszystkim skutkiem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być zmniejszenie wartości nieruchomości lub całkowity zakaz korzystania z niej w sposób zgodny z przeznaczeniem z uwagi na przeznaczenie jej np. pod planowaną budowę drogi, która będzie przebiegała przez teren działki. 

 

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty ponosi szkodę za którą przysługuje mu odszkodowanie od właściwej jednostki samorządu terytorialnego (która podjęła uchwałę o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 

 

Czego możemy żądać od zobowiązanego do zapłaty odszkodowania (gminy, powiatu, województwa)?

 

Od razu nasuwa się kolejne pytanie – czego dokładnie możemy żądać od np. gminy? Jak wskazuje artykuł 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istnieją narzędzia, które można wykorzystać do uzyskania odszkodowania za wprowadzone zmiany. I tak w razie istotnego ograniczenia korzystania lub całkowitego uniemożliwienia korzystania z danej działki właściciel, jak i użytkownik wieczysty może żądać rekompensaty. 

W jaki dokładnie sposób? Do wyboru są dwie możliwości. Właściciel danej nieruchomości może zażądać od gminy zapłaty odszkodowania albo wykupy części lub całej nieruchomości. 

 

Skutki przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania – żądanie zapłaty odszkodowania

 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że żądanie odszkodowania może obejmować tylko straty poniesione w związku z wprowadzoną zmianą. 

Oznacza to, że możemy ubiegać się rekompensaty na przykład kosztów, które ponieśliśmy w związku z przygotowaniem i budową inwestycji, czyli kosztu projektu architektonicznego, kosztu budowy nieruchomości czy koszty jej wyposażenia, jeśli na danym terenie już mieszkamy i korzystamy z nieruchomości lub planowaliśmy zamieszkać.

 

Skutki przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania – żądanie wykupu nieruchomości 

 

Skutkiem zmian planu miejscowego może być również utrata wartości działki i na tej podstawie także możemy dochodzić odszkodowania. Do ubiegania się o rekompensatę uprawniony jest właściciel danej nieruchomości, jak również użytkownik wieczysty. 

 

W takich sytuacjach od np. gminy możemy żądać odszkodowania, które może odpowiadać obniżeniu wartości nieruchomości, a więc nasze roszczenia będą dotyczyły wypłaty różnicy wynikającej z wartości nieruchomości przed wejściem w życie planu miejscowego a wartości nieruchomości po wejściu w życie tego planu lub, w sytuacji, gdy sprzedaliśmy nieruchomość – różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wejściem w życie planu miejscowego a kwotą uzyskaną ze sprzedaży, która miała miejsce po wejściu w życie planu miejscowego.

 

Dochodzenie roszczeń – jakie kroki może podjąć jednostka samorządu terytorialnego? 

 

Naszej uwadze nie może umknąć fakt, że zobowiązany do naprawienia szkody może zaproponować inny sposób naprawienia szkody np. poprzez zaproponowanie nieruchomości zamiennej. Aby jednak doszło do zamiany na inną działkę czy nieruchomość, sami musimy na to wyrazić zgodę.

 

Co ważne, wszystkie czynności związane z przenoszeniem własności nieruchomości pomiędzy nami a gminą (jednakowo przy sprzedaży, jak i zamianie) musi być dokonane w formie aktu notarialnego. 

 

Dochodzenie roszczeń – jak ubiegać się o swoje roszczenia?

 

Jakie kroki musimy podjąć, by wyegzekwować swoje roszczenia? Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na żądanie odszkodowania czy wykup, to swoich praw możemy dochodzić w sądzie poprzez wniesienie pozwu uprzednio oczywiście wzywając zobowiązanego do naprawienia szkody (jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą ma termin 6 miesięcy na naprawienie szkody).

 

Postępowanie przed sądem będzie miało na celu ustalenie poniesionej szkody, jak również określenie, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między tym, jaką pozywający poniósł szkodę, a uchwalonym planem miejscowym. W tym celu konieczne będzie powołanie rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ to on jest w stanie określić wartość spornej nieruchomości przed i po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości
30 lipca 2020